دانستنی های ریاضیات دوره ابتدایی

دانستنی های ریاضیات دوره ابتدایی

یک کیلوگرم =۱۰۰۰گرم

 

· برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک متر  = ۱۰۰ سانتی متر

 

· برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر  ۱۰۰ تقسیم می کنیم.

یک متر  =  ۱۰۰۰ میلی متر

 

· برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر  ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک هکتار = ۱۰۰۰۰متر مربع

 

· برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر  ۱۰۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک کیلومتر = ۱۰۰۰ متر

 

· برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک لیتر =۱۰۰۰ سی سی

 

· برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰تقسیم می کنیم.

یک لیتر = ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب

 

· برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک سی سی = ۳۰ قطره

 

· برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در  ۳۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر  ۳۰تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب = ۱۰۰۰ لیتر

 

· برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب=۱۰۰۰۰۰۰ سانتی متر مکعب

 

· برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع

 

· برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در  ۱۰۰۰۰۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  ۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم می کنیم.

یک سانتی متر =  ۱۰ میلی متر

 

· برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در  ۱۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر  ۱۰ تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=۱۰۰ هکتار

 

· برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در  ۱۰۰ ضرب می کنیم.

· برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  ۱۰۰ تقسیم می کنیم.

  
نویسنده : ; ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
تگ ها :